עזרה מול רשם הקבלנים?

נשמח לעזור!
הארגון מסייע לעשרות קבלנים מדי שנה בעניינים שונים ומגוונים
לחצו כאן

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר האינטרנט


ברוך הבא לאתר www.kablanim.org(להלן:"האתר"). בעל האתר, ארגון הקבלנים והבונים מחזו תל אביב והמרכז (להלן:"הארגון") אשר הינו גם מנהל, מתכנן, מתחזק ומפעיל האתר (להלן: "הנהלת האתר") מאשר בזאת את הגישה אל האתר ואת שימוש בו בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש").
השירות והמידע המוצגים והמוצעים במסגרת אתר זה כפופים לתנאים הבאים. הכניסה לאתר והשימוש בו מעידים על אישורך והסכמתך לתנאים – אם אינך מסכים לתנאים, אנא הימנע משימוש באתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, להוסיף, לשנות או לגרוע מתנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה. תוכן האתר מיועד לנשים וגברים כאחד. ניסוח בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר.
המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם היוצר קשר עם האתר ו/או עושה בו שימוש בכל דרך וצורה שהיא.


1. מטרת האתר- הינה אספקת מידע אינפורמטיבי בעניינים הנוגעים לעיסוקיו של הארגון.


2. תוכן האתר- כל המידע המוצג באתר זה ותוכנו (כהגדרתו להלן) הינו בגדר מידע אינפורמטיבי ושירותי למשתמש. למרות המאמץ המושקע כדי שהאתר, תוכנו, השירותים והמידע המצוי בו, יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום לב, אי דיוקים, שגיאות וכיוב'. הנהלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם. למען הסר ספק יובהר כי המידע, השירותים והתוכן המפורט באתר זה אינם מהווים, בדרך כלשהי, מצג ו/או הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מטעם הארגון ו/או הנהלת האתר ביחס לשירותיה, לפועלה ו/או לתוכן בכללותו ואין לראות בהם הצעת מחיר ו/או הצעה ו/או שירות ייעוץ מסוג כשלהו לרבות ייעוץ משפטי.


3. השימוש באתר- השימוש באתר הינו למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אלא אם ניתנה הרשות המפורשת לכך מראש ובכתב על ידי הנהלת האתר, אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, או להשתמש בתוכן האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים וכיוב' שמקורם באתר, כולם או חלקם, ו/או להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש אחר כלשהו לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי, והכל- בכל צורה או דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, תוך שימוש, מלא או חלקי, עקיף או ישיר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כלפי האתר כל אמצעי מכל סוג שהוא, לרבות יישומי מחשב ובכללם (אך לא רק) תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי שאיננה האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר. כמו כן, אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (FRAME), גלויה או סמויה, או להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים או מידע כלשהם, ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.


4. זכויות יוצרים, קניין וסימני מסחר- כל זכויות היוצרים והקניין באתר, לרבות בחומרים, תכנים, עיצובים, תוכנה, יישומים, קוד המחשב, גרפיקה, תמונות, תצלומים, סרטוני וידאו, יצירות אודיו-ויזואליות, הקלטות, מוסיקה, עיצובים, טקסטים, תסריטים, תמלילים, רעיונות, שמות, לוגו, סימנים, סימני מסחר, מפרטים וכל מידע אחר, מכל מין וסוג שהוא, המצוי באתר ו/או הקשור בו (להלן: "תוכן") שייכים לארגון והוא המחזיק בזכויות הבלעדיות לעשות בכל אלה שימוש במסגרת האתר והינם מוגנים ע"י דיני קניין רוחני ובכלל זה דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל ודיני זכויות יוצרים של מדינות אחרות. לפיכך, לא יעשה בתוכן האתר כל שימוש, במישרין או בעקיפין, ללא אישור הארגון. השמות, הלוגו וכל סימני המסחר באתר ו/או המצויים באתר, בין אם מצוין בצדם הסימון © ובין אם לאו, בין אם רשומים ובין אם לאו, הינם סימני מסחר של הארגון ו/או הנהלת האתר, המוגנים על פי דינים ואמנות בינלאומיות ואין לעשות בהם כל שימוש, במישרין או בעקיפין.


5. הגבלת אחריות- האתר ותוכנו מוצעים ומוצגים כפי שהם ("AS IS") ולפי זמינותם ("AS AVAILABLE"), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצד הארגון להתאמתו לצרכי משתמש כל שהוא. השימוש באתר הינו על דעתו ואחריותו של המשתמש בלבד והמשתמש ישא באחריות הבלעדית לכל תוצאה הנובעת מכך. הארגון ו/או הנהלת האתר אינן מתחייבות כי האתר יעמוד בדרישות המשתמש, ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות או שגיאות, יהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת וכיוב'. הארגון לא ישא בכל אחריות כלפי המשתמש במקרה של שיבושים או בעיות כאמור או בכל מקרה אחר של שימוש באתר. מבלי לגרוע מהאמור, הארגון אינו, לא יהיה אחראי ולא ישא בכל אחריות כלפי המשתמש לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או כל נזק אחר הנובע בצורה כל שהיא מהשימוש באתר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בגין טעויות או שגיאות בחומר המוצג באתר, אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר וכיוב' ו/או בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע, והכל, במישרין או בעקיפין, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.


6. קישורים- לנוחות המשתמש, עשוי האתר להכיל קישורים לאתרים ושירותים אחרים באינטרנט, שאינם מופעלים על ידי הארגון (להלן: "אתרים זרים"). הפניה לאתרים זרים תיעשה על אחריותו/ה הבלעדית והמלאה של המשתמש/ת. הארגון אינו ולא יהיה אחראי, לשימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות לאתרים זרים ו/או לתכנים המופיעים בהם. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה ו/או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות בהם. הארגון אינו אחראי להמלצות או עדיפויות שניתנות ע"י האתרים הזרים.
7. פרטיות וסודיות המידע - המידע הנמסר על ידך באתר נועד לצורך השימוש באתר, וישמר על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו. הארגון מתחייב לעשות כמיטב יכולתו, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על המידע ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט ולפיכך היא לא תישא בכל אחריות שהיא עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.


8. שינויים- הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו, לרבות תנאי תקנון שימוש זה, והכל בלא צורך להודיע על כך לאיש (מראש או בדיעבד). בעת השימוש באתר הנך מסכים כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.


9. הדין החל- תנאי השימוש, השימוש, וכל הפעולות באתר נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל וכפופים לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו סמכות שיפוט מקומית ייחודית בלעדית, בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לתנאי השימוש, לשימוש או לכל עילה שמקורה בפעולה שהתבצעה באמצעות האתר.

 

יצירת קשר
התקשר ל- 03-5606957
ימים א'-ה' בין השעות: 8:00-17:00
או השאר פרטים:
שם מלא
טלפון
דוא"ל
תוכן הפניה

אירועים קרובים
יצירת קשר
טלפון: 03-5606957
ימים א'-ה' בין השעות: 8:00-17:00

משרדי הארגון:
רחוב יגאל אלון 55
בית אשדר 2000, תל אביב

משלוח דואר:
ת.ד 9295, תל אביב 6109201
מידע נוסף
כללי
תנאי שימוש הצהרת נגישות
אתר נגיש